งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา - งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา - งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา - งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา - งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา - งานบริการท่าน คือ หัวใจของเรา

ร่วมงานกับเรา

การสรรหาบุคลากรและคุณสมบัติของผู้สมัคร

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาริยา กรุ๊ป จำกัด ได้จัดจุดรับสมัครแรงงานจากต่างจังหวัดฯ เพื่อรองรับบุคลากรในอาชีพรักษาความปลอดภัย สำหรับเปิดรับงานใหม่ หรือกรณีพนักงานขาด ลาในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอด

1. ศูนย์รับสมัครงาน สถานีขนส่งหมอชิด ( ขาเข้าใกล้ประชาสัมพันธ์ )
2. ศูนย์รับสมัครงาน จังหวัดนครราชสีมา ใกล้สถานีขนส่งโคราช
3. ศูนย์รับสมัครงาน จังหวัดสุโขทัย ใกล้สถานีขนส่งสุโขทัย
4. ศูนย์รับสมัครงาน อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
5. ศูนย์รับสมัครงาน จังหวัดระยอง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร งานด้านรักษาความปลอดภัย

1. เป็นชาย – หญิง
2. อายุ 20 – 55 ปี
3. ชาย สูง 165 ซ.ม.ขึ้นไป หญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป
4. วุฒิการศึกษาอย่างต่ำ ป.6 ขึ้นไป
5. ต้องอ่านออก เขียนหนังสือได้
6. ต้องมีบัตรประชาชน ( ตัวจริง ) และถ่ายเอกสาร
7. ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ( ถ่ายเอกสาร )
8. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ( ถ้ามี )
9. ต้องไม่เป็นโรคร้าย โรคติดต่อ โรคพิษสุราเรื้อรัง ( พร้อมมีใบรับรองแพทย์ )
10. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องคดีทางอาญา

การจัดส่งพนักงานให้กับผู้ว่าจ้าง

1. จัดทำใบประวัติของพนักงานทุกคน
2. ในกรณีพนักงานลากิจ ลาป่วย ขาดงาน และลาพักร้อน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเสริมไปแทน และต้องจัดทำใบส่งตัว
    ให้กับผู้ว่าจ้างทุกครั้ง พร้อมโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วยวาจา
3. พนักงานลาออก ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานประจำไปปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมใบประวัติของพนักงานทุกครั้ง

การจัดทำแผนรองรับในเรื่องกำลังพล

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรองรับไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัด S/B ( แสตนบาย ) ประจำวันหยุด / สัปดาห์
2. จัด S/B ( แสตนบาย ) ประจำบริษัทฯ ไว้แทนเจ้าหน้าที่รปภ. ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีลาป่วย ลากิจ ขาดงาน ลาพักร้อน
3. ประสานงานกับบริษัทในเครือ เพื่อขอกำลังพลเสริมฉุกเฉิน
4. ทางบริษัทฯ ได้รับสมัครพนักงานสำรองไว้ล่วงหน้า และจัดที่พักไว้ที่บริษัทฯ โดยได้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด
    เวลาระหว่างรอลงหน่วยงาน และสามารถจัดลงหน่วยงานได้ทันทีในกรณีพนักงานขาดฉุกเฉิน
5. จัดหน่วยเฉพาะกิจในกรณีที่พนักงานขาดงานฉุกเฉิน เพื่อรับพนักงานที่บ้านพักมาแทนงานได้อย่างทันท่วงที

สวัสดิการพนักงาน

1. ระบบการจ่ายค่าแรงได้กำหนดการจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุก ๆ วันที่ 5 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
    โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพฯ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ
2. มีเงินเบิกสำรอง สำหรับพนักงานเข้าใหม่ทุกวันพุธ ๆ ละ 700.- บาท จนกว่าจะได้รับเงินวันที่ 5 /3000บาท
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ประกันสังคม รักษาพยายามฟรี
5. ประกันชีวิต วงเงิน 100,000.00 บาท ทุกคน
6. เบิกค่าครองชีพบุตรธิดาได้
7. มีพักร้อนประจำปี หากทำงานครบ 1 ปี
8. มีวันนักขัตฤกษ์ จ่ายให้ 13 วัน / ปี
9. มีกองทุนสะสม สำหรับพนักงาน
10. มีบ้านพักสำรองให้พนักงานพักชั่วคราวใกล้หน่วยงาน