About Us (เกี่ยวกับเรา)

ประวัติการก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย อาริยา กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาริยา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี นายธวัช  เฉลิมกาย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมหุ้นส่วน  และได้เปิดดำเนินการงานรักษาความปลอดภัย รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 23 ปี   โดยผ่านประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญกับบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย งานด้านทำความสะอาด และให้บริการกำจัดปลวก แมลงแบบครบวงจร